понеделник, 15 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения

  Условия за ползване

  Economy.bg създава уникално редакционно съдържание - видео интервюта, статии, анализи, статистики и проучвания, разработени в сътрудничество с мениджъри от български и чужди компании, икономически анализатори и експерти от различни бизнес сектори.

  Съдържанието на Economy.bg (статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали) НЕ може да бъде частично или изцяло препубликувано, дистрибутирано или използвано под друга форма в уебсайт, печатна или електронна медия. Ползване на съдържание или части от него може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие.

  Нерегламентираното ползване на съдържание от Economy.bg представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

  Политика за защита на личните данни

  Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни ("Политика") и е неразделна част от Условията за ползване ("Условията"). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

  Дата на актуализация: 24.05.2018г.

  ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.economy.bg и мобилните версии и приложения ("Сайта"), ДЖОБС.БГ" ЕООД ("ECONOMY.BG"/ "Ние") с адрес на управление: ул. Райко Алексиев №26, София 1113, ЕИК: 175050954 обработва данни на физически лица ("Субекти на данни"/"Вие"/"Вас"), в съответствие с настоящата Политика.

  При обработването на лични данни ECONOMY.BG спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

  Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

  1. Групи лица, за които се обработват данни

  Във връзка с предоставяните Услуги ECONOMY.BG обработва информация относно следните Субекти на данни:
  (а) физически лица, които са се абонирали за седмичния бюлетин на ECONOMY.BG;
  (б) физически лица, които са обект на журналистически материал;
  (в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към ECONOMY.BG;
  (д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към ECONOMY.BG.

  2. Обработвани данни и цели на обработването

  Новини, статии и интервюта
  При упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, ECONOMY.BG обработва лични данни на физически лица за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване.

  Абонаменти
  Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате безплатен електронен седмичен бюлетин с избрани новини, статии и интервюта от Economy.bg. За тази цел е необходимо да ни предоставите Ваш имейл адрес.

  Кореспонденция, жалби и сигнали
  С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на ECONOMY.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

  Други данни
  ECONOMY.BG може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

  3. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

  Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

  Типове данни Период на съхранение Пояснения
  Данни, свързани с лицата, обект на журналистически материал За целия период на функциониране на Сайта или до отпадане на обществения интерес към публикуваната информация При упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, ECONOMY.BG обработва лични данни на физически лица за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване.
  Абонаменти за седмичен бюлетин За периода, за който е активен абонаментът. Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате безплатен електронен седмичен бюлетин с избрани новини, статии и интервюта от Economy.bg. За тази цел е необходим Ваш имейл адрес.
  Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.
  С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни обаждания се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца
  С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на ECONOMY.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.

  В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

  4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

  Извън случаите на публикувани новини, статии и интервюта, Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ECONOMY.BG и/или други потребители на Услугите.

  5. Права по отношение на личните данни

  Регламентът предвижда право на информираност, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, уведомяване на трети лица, възражение срещу автоматизирано обработване, включващо профилиране, преносимост, оттегляне на съгласие, възражение.

  В случай че е приложимо, можете да използвате наличните функционалности в Сайта. Ако такива не са налични, може да се свържете с нас на: privacy@jobs.bg.

  Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  6. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

  Въпроси и искания свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на ECONOMY.BG:

  Адрес за кореспонденция: ул. Райко Алексиев 26, София 1113
  Имейл: privacy@jobs.bg

  ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

  Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

  ECONOMY.BG прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

  Бисквити се използват за следните цели:

  Вид Срок на съхранение Описание
  Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта) Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
  Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.

  Контрол на бисквитите в браузъра
  В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.