понеделник, 04 март 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  554 прочитания

  Над 5,5 млрд. лева са американските инвестиции у нас, създали са 41 хил. работни места

  19 са американските ИТ компании с 13 хил. заети у нас, инвестират също в енергетика, преработваща промишленост и търговия, присъстват в Разград, Севлиево, Стара Загора и София, сочи нов доклад
  11 декември 2023, 14:32 a+ a- a

  Преките чуждестранни инвестиции на американските компании са над 5,5 млрд. лв. към края на 2021, общите им приходи са близо 11 млрд. лв., а заетите в тях – близо 41 хиляди души. Това сочи докладът „Икономическото партньорство между САЩ и България: инвестиции, работни места и търговия (1990 – 2022)“. Той бе представен от Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България (АТК) и икономистите от екипа на Института за пазарна икономика (ИПИ) – Светла Костадинова, изпълнителен директор и Лъчезар Богданов, главен икономист. 

  „Второто издание за последните пет години на икономическия анализ показва устойчивото място на инвестициите от САЩ у нас в стратегически сектори с висока добавена стойност за множество заинтересовани страни. Актуалните данни сочат, че размерът на инвестициите от САЩ до 2022 са 5,5 млрд. лв., което прави поне 3,5 пъти повече от отчетените в официалната статистика за целите на платежния баланс. В тяхната оценка влизат дълготрайни материални активи, нетни приходи от продажби и брой заети лица. В идентифицираните 98 компании с американска собственост работят близо 41 600 души, като в 5-те канадски компании заетите са близо 6 000 души. Делът на САЩ от всички преки чуждестранни инвестиции в България е 5,5%, което е над три пъти повече от отчетеното в официалната статистика. И през 2022 САЩ запазват 6-то място сред страните-инвеститори у нас според крайния собственик на капитала.“, обобщи Иван Михайлов.

  „Присъствието на поне 100 американски значими компании у нас - при това някои от тях с десетилетна история – са показател за свързаността на българската икономика със световната, с нужда от по-задълбочено изследване на взаимовръзките и са сигнал към нови инвеститори да се обръщат към България.“, подчерта Лъчезар Богданов, главен икономист, ИПИ.

  Докладът идентифицира 98 компании с пряк или косвен краен собственик физическо и/или юридическо лице с произход САЩ, както и 5 компании с произход Канада.

  Броят на компаниите нараства с 31%, а на заетите в тях – с 43%. Ръстът на приходите е над 52%, а ПЧИ се увеличават с над 23% или с над 1 млрд. лева. Средните годишни брутни заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от тези за страната. Нещо повече - няма нито една община и нито един сектор, в който те да не са по-високи от средните за страната.

  Преките чуждестранни инвестиции в американски компании имат сериозен превес в преработващата промишленост, енергетиката, ИКТ сектора, търговията. Обратно, те почти отсъстват в секторите на строителството, хотелиерството и ресторантьорството, образованието, здравеопазването, културата.

  Секторът на преработващата промишленост включва 18 компании с произход САЩ. Той носи над 30% от общите приходи на американските компании. Там са и 35% от заетите (14,2 хил. души), а средните годишни заплати са над 50% по-високи от тези за страната. Общите преки чуждестранни инвестиции в сектора са 2,3 млрд. лв. или 40,9% от американските инвестиции. В сектора на индустрията с най-високи приходи от дейността са компаниите за производство на керамика, санитарни изделия, нишесте и нишестени продукти, производството на автомобилни части и електроника. В тях са заети над 8,5 хиляди души.

  Около 1/3 от американските инвестиции (1,8 млрд. лв.) са в сектор „Енергетика“. Шестте енергийни компании са наели 735 души и допринасят за 22,9% от приходите на американските компании изобщо. Както секторът на енергетиката, така и този на преработващата промишленост, са капиталоемки и разчитат на големи вложения в земя, машини, сгради, съоръжения и оборудване. Балансовата стойност на дълготрайните материални активи на американските компании в тези отрасли са над 80% от всички в предприятията с произход на капитала САЩ. За тях също са характерни дългият полезен живот на активите и дългосрочният характер на инвестицията. Инвестициите в тези сектори могат да се разглеждат като дългосрочен интерес от страна на чуждестранния собственик.

  Един от най-значимите за американските инвестиции сектори е този на създаването и разпространението на информация и творчески продукти. В ИКТ сектора оперират 19 компании с произход САЩ с 12 900 заети (близо 1/3 от всички заети в американски компании). ПЧИ от американските компании са на стойност около 0,5 млрд. лв. и представляват 8,3% от общите ПЧИ в сектора.

  Основният брой на предприятията с произход САЩ е в сферата на търговията. Именно такава дейност извършват 21 от идентифицираните компании. Приходите им са близо 1/5 от приходите на всички американски компании у нас и заетите – над 1 200, а заплатите са над тройно по-високи от средните за страната. ПЧИ от компаниите с произход САЩ в търговията са за близо половин милиард лева (8,2% от общите ПЧИ за сектора).

  Инвестициите в недвижими имоти са над 150 млн. лв. (2,7% от всички инвестиции от САЩ). Тази дейност се характеризира със сравнително значим размер на ДМА, които надхвърлят 7% от общите за всички.

  Същият дял и обща стойност от почти 150 млн. лв. имат и инвестициите в сектора на професионалните дейности и услуги. В сектора работят 16 компании, сред които счетоводни и одиторски компании, рекламни агенции, инженерни и технически консултанти, набиране на работна сила. В тях работят близо 4 300 души (над 10% от заетите в компании от САЩ у нас).

  В американските центрове за обслужване на клиенти са заети над 5 000 души, а инвестиции в тях са 80 млн. лева.

  Редица американски компании извършват дейност в сектора на проучванията и научните изследвания (в т.ч. и клинични изследвания, научноизследователска и развойна дейност, фармация, търговия с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура. Тук са заети 1 700 души, а инвестициите са за над 50 млн. лева.

  Инвестициите, насочени изцяло към чисто селскостопанска дейност имат относително нисък размер от около 50 млн. лв. Докладът разглежда и компаниите, извършващи пряко свързани със земеделието по веригата на стойността дейности, като търговия със селскостопански продукти и извличането на първични продукти за хранителната промишленост чрез преработка на зърнени култури. През 2023 г. те се отчитат в преработваща промишленост и търговия на едро (за сравнение с Доклада от 2018 г.). Тук американските инвестиции достигат 650 млн. лв. През последните пет години земеделието и силно свързаните с него компании в търговията и първичната преработка е един от бързо нарастващите сектори, като инвестициите нарастват с 58% пъти, а приходите от продажби – с 44%. Към 2021 г. приходите надхвърлят 1,8 млрд. лева, а заетите са близо 900.

  И още: американски компании оперират и в множество други сектори: пощенски и куриерски услуги, товарен транспорт, застраховане, рециклиране на отпадъци. 

  Идентифицираните компании с произход САЩ работят в 11 български общини, разположени в пет от шестте района за планиране (без Северозападния). Въпреки че компаниите са едва 0,1% от общия брой на предприятията в тези общини, инвестициите, които носят са 16%, а приходите им са 5% от нетните приходи от продажби. Заетите в тях хора са сходни по брой.

  Основната част от американските предприятия са в столицата – 82 от 98-те компании с произход САЩ. Те носят и 4,3% от приходите на компаниите в София и осигуряват 5% от заетостта (32 400 души). Заплатите в тях са с близо 80% по-високи от средната за столицата. Поради мащаба на столичната икономика обаче влиянието на американските инвестиции е ограничено, докато в други общини – те имат значителна роля по места. В четири от общините общите приходи на компаниите с произход САЩ са над 1/5 от нетните приходи от продажби - Гълъбово (44,3%), Исперих (35,1%), Разград (27,1%) и Севлиево (20,3%).

  Най-голям дял на заетите в американски компании пък се наблюдава в общините Исперих (29,5%), Севлиево (25,5%) и Гълъбово (18,8%). Във всички общини заплатите на заетите в компании с произход САЩ са по-високи от средните. Около два пъти и половина по-високи в общините Разград и Гълъбово и около двойно - в общините Добрич и Пловдив. ПЧИ на компаниите с произход САЩ почти покриват общия обем на ПЧИ в община Гълъбово и са над 1/3 от ПЧИ в общините Велико Търново и Добрич. В столична община те достигат 9%, а в община Пловдив – над 6%.

  През последното десетилетие търговските взаимоотношения при стоките между САЩ и България регистрират постепенен ръст, ускорил се значително след 2020 г. Докато в периода между 2013 и 2018 г. обемът на вноса на България от САЩ се движи между 250-400 млн. щ.д. годишно, то през 2022 г. той вече достига 834 млн. щ.д., заради увеличения внос на втечнен природен газ от САЩ за Европа и България, след едностранното спиране на газа от Русия за Европа и България. Постоянно е повишението на стойността и на износа на България към САЩ, който нараства от 404 млн. щ. д. през 2013 г. до 1,1 млрд. щ. д. през 2022 г. В сравнение с общия обем на износа на България от малко над 50 млрд. щ. д. през 2022 г. Така САЩ формират малко над 2% от български експорт.

  Канадските инвестиции
  5 компании с произход Канада са идентифицирани по настоящата методология. Общите им приходи за 2021 г. са 1,3 млрд. лв., заетите в тях – 5 196 души, чиято средна брутна заплата е с 2/3 по-висока от средната за страната. Натрупаните ПЧИ на канадските компании са близо 1,1 млрд. лева. към края на 2021 г. 

  Основната част от компаниите с произход Канада са съсредоточени в добивната и в преработващата промишленост. Канадските инвестиции в добивната индустрия са на стойност 875 млн. лв., а общите им приходи са над 1 млрд. лева. В добивните компании са заети 1 128 души. Близо 700 са работещите в преработващата промишленост, а ПЧИ в сектора са над 130 млн. лева.

  Един от секторите, който не привлича значителни по стойност инвестиции и не се отличава с високи обороти, но генерира висока заетост, са различните административни и спомагателни услуги, част от които е дейността на т.нар. кол-центрове. Например, заетостта тук през 2021 г. е близо 2/3 (3 390 души) от всички заети в компании с канадска собственост. 

  Идентифицираните канадски инвестиции са съсредоточени в три български общини. ПЧИ в Крумовград и в Челопеч достигат 874,8 млн. лв., а приходите за 2021 г. – над 1 млрд. лева. Заетите в Челопеч достигат 821 души, а в Крумовград – 295 души. Три компании с канадска собственост в областта на услугите са в София. ПЧИ в тях за 2021 г. надхвърлят 188 млн. лв. и имат над 4 хил. души персонал. 

  През последните години търговията между България и Канада задържа относително постоянни равнища, като износът на България варира в диапазона 90-120 млн. щ.д. годишно, а вносът – между 80 и 170 млн. щ.д. годишно. Водещата износна стока през 2022 г. е било слънчогледовото семе, а значителна роля играят и двигателите и листите мед, както и различни видове машини и оборудване. Почти половината внос на България от Канада е съставен от медна руда, а на второ място са стоки от мед, а останалите групи са относително малки. Търговията с услуги e с много малък обем.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  01 март 2024, 17:05
  5 български компании сред най-бързоразвиващите се в Европа
  В годишната класация на Financial Times FT1000 влязоха Ampeco, euShipments.com, Pontica Solutions, Storepool и Dreamix
  01 март 2024, 15:05
  01 март 2024, 14:46
  01 март 2024, 12:48
  Кофас: Предстоят трудни времена за строителния и жилищен сектор
  Завършеното строителство в България все още е под нивото, регистрирано през 2015
  01 март 2024, 11:18
  Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара
  Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията в последните над 30 години
  01 март 2024, 10:55