събота, 13 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  2811 прочитания

  МОН връчи наградите „Питагор“ за 16-и път

  Тази година има нова категория - за комуникация на науката, носител на приза е доц. д-р Владимир Божилов
  20 май 2024, 09:48 a+ a- a

  Снимки: МОН

  Голямата награда „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за цялостен научен принос бе връчена на геолога и геохимик чл.-кор. проф. дгн Станислав Василев от Института по минералогия и кристалография – БАН. Той получи грамота и парична награда в размер на 12 000 лв. 

  Официалната церемония на най-високите отличия на МОН за наука бе открита от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. Тя се провежда за 16-а поредна година, а в тазгодишния конкурс кандидатстваха 45 учени. 

  „Наградите „Питагор“ са надежда България да бъде по-добра, по-иновативна и по-развита страна. Постиженията на българската наука през последните години са много съществени и важни“, каза министър Цоков. Той отбеляза, че финансирането от страна на държавата и на държавния бюджет годишно е над 100 млн. лв., като отчете, че са особено важни вложенията в обектите от Пътната карта на научната инфраструктура, в проектите, които се реализират чрез фонд „Научни изследвания“ и по националните научни програми. Министърът акцентира, че те са свързани чрез научна програма „Наука и образование“ и със следващите поколения - с учениците.

  Той посочи, че за 16 години са отличени 150 наши учени с „Питагор“. И добави, че МОН полага усилия да привлича чрез научните програми наши изследователи, които работят в чужбина. 

  доц. д-р Владимир Божилов, учен от катедра „Астрономия“ и зам.-декан на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и активен комуникатор, и министър Цоков

  Министър Цоков съобщи, че през тази година е учредена нова награда „Питагор“, която е за комуникация за науката, защото учените трябва да взаимодействат с учениците, с медиите и да представят българската наука по най-добрия и достъпен начин. Той връчи статуетката на доц. д-р Владимир Божилов, учен от катедра „Астрономия“ и зам.-декан на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и активен комуникатор. Основните интереси на доц. Божилов са към изучаването на активните галактични ядра, екзопланетите и търсенето на живот извън Земята. Д-р Божилов е носител на второ място в конкурса за комуникация на науката „Лаборатория за слава FameLab“ 2010 и първа награда в международното му издание „Hall of FameLab“ 2014. Чест гост е в радио и телевизионни предавания и на различни събития за комуникация на науката, където разказва на достъпен език за най-новите открития от областта на Космоса. Лектор и научен експерт в Детски научен център „Музейко“. Бил е научен редактор, а след това и главен редактор на сп. ВВС ЗНАНИЕ. Последната му научно-популярна книга е „Непознатата Вселена: В търсене на отговори на най-големите космически загадки“ (изд. „Оз books“).

  проф. дгн Станислав Василев

  Носителят на голямата награда проф. дгн Станислав Василев има принос в областта на минералогията, геохимията и устойчивото иновативно оползотворяване на твърдите горива и техни отпадъчни продукти от термохимичната им преработка – световен проблем при добива на въглища, включително и в България. Проф. Василев е един от българите сред първия 1% на учените в света според рейтинг на Станфордския университет. Бил е ръководител на задачи от проекти с Европейската комисия, НАТО, Национални научни програми, Фонд научни изследвания, и др. Има и пост-докторски и експертни позиции в Япония, Белгия, Испания, Европейска комисия, Турция и Китай. Той е публикувал 120 статии в едни от най-престижните международни издания, като 36 от тях попадат в топ 10% (според Scopus) за съответната научна област. Н-индексът му е 39. 

  проф. Петко Петков

  За утвърден учен в областта на природните и инженерните науки бяха присъдени две награди – на проф. Петко Петков от Факултет по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проф. Евгени Семков от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория „Рожен“, БАН. Двамата получиха плакети и грамоти, както и по 4000 лева. Приносите на проф. Петков са основно в областта на квантовохимично моделиране на структурата и свойствата на различни по природа порести материали. Получените резултати, публикувани в едни от най-престижните международни издания, дават възможност за развитие и прилагане на нови хибридни материали в областта на съвременните технологии.

  проф. Евгени Семков

  Основните приноси на проф. Семков са в изследването на процесите на звездообразуване и формирането на планетните системи. Получените резултати, публикувани в едни от най-престижните международни издания, проследяват еволюцията на младите звездни обекти. С използване на телескопите в „Рожен“ са изследвани свойствата на черните дупки, намиращи се в центъра на високоенергийните квазизвездни източници. За последните 5 години проф. Евгени Семков има 48 научни публикации и 773 цитирания в научни списания.

  гл. ас. д-р Николета Кирчева

  Сред номинираните млади учени с много добри показатели в тази област журито реши с мнозинство да отличи гл. ас. д-р Николета Кирчева от Института по оптически материали и технологии – БАН, която получи плакет, грамота и парична награда в размер на 8000 лв. През 2023 година тя печели две от най-престижните награди за наука в България: Награда „За Жените в Науката“ 2023 на UNESCO и L’Oreal и Награда за изявен млад учен „Проф. Марин Дринов“ на БАН през 2023 г. в направление „Биомедицина и качество на живот“. Изследванията ѝ се фокусират върху изясняването на ролята на различни метали в биологични и биомиметични системи с помощта на компютърното моделиране. В рамките на 3 години е публикувала 15 статии в списания с импакт факор, главно от квартил 1, и има 86 външни цитата.

  акад. Юлиян Ревалски и доц. Ангел Йорданов

  Награда за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината бе заслужена от проф. д-р Милен Георгиев от Института по микробиология - БАН и доц. Ангел Йорданов от Медицинския университет в Плевен. Те си тръгнаха с плакети, грамоти и с по 4000 лева. Основен фокус на ръководения от проф. Георгиев колектив е търсенето на фармацевтично значими вещества с анти-обезогенен потенциал, както и такива, които повлияват благоприятно качеството и продължителността на живота. От фундаментален интерес е и молекулярното изследване на връзката между ключови сигнални пътища при затлъстяване и дълголетие в различни биологични системи с прилагането на съвременни омикс подходи (вкл. транскриптомика и метаболомика). За последните 5 години резултатите на проф. Георгиев са обединени в 72 научни публикации с общ импакт фактор 668, една книга и една глава от книги. Проф. Милен Георгиев е носител на три награди „Питагор“ в различни категории. За последните 4 години е сред първите 2% в световната класация за цитиране на всички учени и научни дисциплини. Председател е Българското Фитохимично Дружество и e сред създателите на Центърa за върхови постижения по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив.

  Доц. Йорданов развива оригинална програма за транслиращи проучвания в областта на онкогинекологията със специален фокус върху карцинома на маточната шийка, който е значим медицински проблем в световен мащаб. Той е ръководител на екипа, въвеждащ електронната брахитерапия при гинекологични неоплазии, с което се обогатява мултимодалното им лечение с вероятност за подобрение на дългосрочните клинични резултати. Постиженията на учения се доказват от големия брой публикации за последните 5 години – над 100 в международни списания, които са събрали няколко стотин цитирания въпреки краткия период.

  ас. маг.-фармацевт Велислава Тодорова

  Награда за млад учен в тази област взе ас. маг.-фармацевт Велислава Тодорова - Медицински университет-Пловдив, която също получи плакет, грамота и 8000 лв. Тя е докторант по докторска програма „Фармацевтична химия“ и специализант по „Анализ на лекарствените продукти“ към катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“. Научните изследвания и дисертационният ѝ труд са свързани с методи за охарактеризиране и установяване на потенциална биологична активност на адаптогени от растителен произход. Основен приоритет в работата на асистент Тодорова са високоефективна тънкослойна хроматография, газова хроматография, високоефективна течна хроматография, масспектрометрия, инфрачервена спектроскопия, UV-VIS спектрофотометрия и др.

  Проф. д.п.н. Милен Замфиров

  Проф. д.п.н. Милен Замфиров от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ получи приза за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки. Връчени му бяха също плакет, грамота и парична награда в размер на 8000 лв. Неговите публикации и резултати през последните години допринасят за апробирането и внедряването на първия образователен модел за правилно и точно идентифициране на ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания, ученици в риск и талантливи ученици в българското училище, което превръща представения модел като всеобхватно решение в полето на приобщаващо образование в България. Всички негови разработки се прилагат както в академичната сфера, така и в образователната практика.

  гл. ас. д-р Петър Топуров

  В тази област награда за млад учен спечели гл. ас. д-р Петър Топуров от Институт за държавата и правото – БАН. Д-р Топуров също получи плакет, грамота и 8000 лв. Той изследва проблемите в правната уредба на защитата от домашното насилие. Тя е намерила израз в подготовката на студия, свързана със съответствието на българското законодателство с международните стандарти за защита на пострадалите от домашно насилие, установени в практиката на Европейския съд по правата на човека. Изследванията на д-р Топуров са послужили като основа за отправяне на сигнали до Върховния касационен съд с оглед преодоляването на противоречива съдебна практика по тълкуването на закона. 

  За първи пъти при тази церемония 45-те номинирани получиха специални грамоти за участие в конкурса, които им връчи министър Галин Цоков.

  Наградите на МОН бяха присъдени от жури от авторитетни учени, които разгледаха постъпилите документи за номинираните, както и данните за наукометричните показатели, отразени в международните бази данни Web of Science и InCites (Кларивейт Аналитикс), а също и цялостната оценка на научния принос на кандидатите. В зависимост от категорията номинираните предоставят обща справка за научните си резултати с акцент върху последните 5 години за категория за утвърден учен и последните 3 години за категория за млад учен. За голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос справката за научните постижения е с акцент върху резултатите през последните 10 години. 

  В церемонията по връчване на наградите се включиха зам.-председателят на Народното събрание Росица Кирова, министърът на правосъдието Мария Павлова, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, заместник-министрите на иновациите и растежа Веселина Минчева и на икономиката Николай Павлов, Яна Генова, заместник-кмет на Столична община, председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски, проф. д-р Миглена Темелкова, председател на Съвет на ректорите. 

  Сред гостите на тържеството бяха също заместник-министърт на образованието и науката Наталия Митева, представители на Министерски съвет, бивши министри и зам.-министри на образованието и науката, представители на социалните партньори, учени, ректори на висши училища и експерти от МОН и мн. други. 

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 1 ден
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  преди 1 ден
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  преди 1 ден
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  преди 1 ден
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  преди 2 дни
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство